Προδιαγραφές για τα μαθήματα


Οι παρακάτω προδιαγραφές είναι τα ελάχιστα προαπαιτούμενα για τα μαθήματα Komyo ReikiDo.
Δεν υπάρχει περιορισμός για τη διάρκεια των μαθημάτων και οι ώρες μπορεί να είναι παραπάνω από το απαιτούμενο, αν κρίνεται απαραίτητο, ή η διδασκαλία να ΄γίνεται τμηματικά έτσι ώστε να βολεύει το πρόγραμμά σας και τον τρόπο διδασκαλίας σας, με την προϋπόθεση, φυσικά, ότι καλύπτονται οι ελάχιστες ώρες διδασκαλίας για κάθε επίπεδο.

Στα μαθήματα Komyo ReikiDo χρησιμοποιούνται τα εγχειρίδια Komyo ReikiDo. Όποιες άλλες επιπλέον τεχνικές (δηλ. τεχνικές που δεν συμπεριλαμβάνονται στα εγχειρίδια) θεωρούνται γενικά ως μη-Komyo ReikiDo ή πρόσθετες τεχνικές. Εάν διδάσκετε πρόσθετες τεχνικές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τα Reiju ή «συντονισμοί» πρέπει να γίνονται από κοντά, ζωντανά, και αυτοπροσώπως. Το Komyo ReikiDo δεν επιτρέπει Reiju που γίνονται από απόσταση και δεν αναγνωρίζει πιστοποιητικά που εκδίδονται για μαθήματα που παραδίνονται διαδικτυακά αποκλειστικά και μόνο.

Στο Komyo ReikiDo (KRD) υπάρχουν τέσσερα (4) επίπεδα.

初伝 Shoden (Επίπεδο 1)
Διάρκεια: 5 ώρες το λιγότερο.
Δίνονται 4 Reiju.
Διδάσκεται: Ιστορία, Τεχνικές, Πρακτική.

Για να συνεχίσει κανείς στον βαθμό Chuden απαιτείται τουλάχιστον ένας (1) μήνας.

中伝 Chuden (Επίπεδο 2)
Διάρκεια: 5 ώρες το λιγότερο.
Δίνονται 4 Reiju.
Διδάσκονται: 3 Σύμβολα και οι χρήσεις τους, Τεχνικές, Πρακτική Εφαρμογή.
Ασκούμενοι που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον κόσμο οφείλουν να έχουν τουλάχιστο αυτό το επίπεδο.

Για να συνεχίσει κανείς στον βαθμό Okuden απαιτούνται τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

Τα επίπεδα Shoden & Chuden είναι για θεραπεία με τα φυσικά χέρια.

奥伝 Okuden (Επίπεδο 3)
Διάρκεια: 10 ώρες το λιγότερο.
Δίνονται 2 Reiju.
Διδάσκονται: 1 Σύμβολο και η χρήση του, Τεχνικές, Πρακτική Εφαρμογή.

Για να συνεχίσει κανείς στον βαθμό Shinpiden, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.

Τα επίπεδα Okuden & Shinpiden είναι για θεραπεία με πνευματικά χέρια. 

神秘伝 Shinpiden (Επίπεδο Δασκάλου) ***
Διάρκεια: Η εκπαίδευση Shinpiden με τον Inamoto Sensei έχει διάρκεια 4 ημέρες. Με πιστοποιημένους KRD Shihan η διάρκεια είναι 18 ώρες το λιγότερο - η ακριβής διάρκεια και το κόστος εξαρτώνται από τον/την Shihan. 
Γίνεται επανάληψη όλων επιπέδων. 
Διδάσκονται: Τεχνικές Reiju, Πρακτική Εφαρμογή.

Μετά την πρώτη ολοκλήρωση του Shinpiden, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό Υποψήφιου Δασκάλου. Αυτό το πιστοποιητικό δεν εξουσιοδοτεί τους μαθητευόμενους δασκάλους να διδάξουν. Για να διδάξουν KRD, οι Υποψήφιοι Δάσκαλοι πρέπει να επαναλάβουν ένα ολόκληρο σεμινάριο Shinpiden. (Βλ. παρακάτω).

Για τους-τις Reiki Masters από άλλες γενεαλογίες που επιθυμούν να μαθητεύσουν με τον Inamoto Hyakuten Sensei ή άλλους-ες πιστοποιημένους-ες KRD Shihan, απαιτείται ένα 4-ήμερο σεμινάριο Shinpiden από κοντά ώστε να πιστοποιηθούν ως Υποψήφιοι Δάσκαλοι.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ Shinpiden 
Η δεύτερη φορά που παρακολουθεί κανείς τον βαθμό Shinpiden μπορεί να γίνει είτε ζωντανά είτε online
Μετά την επανάληψη του Shinpiden, ο Υποψήφιος Δάσκαλος πιστοποιείται ως Komyo ReikiDo Shihan (師範) και μπορεί να διδάξει όλα τα επίπεδα Komyo ReikiDo. Τα δίδακτρα για την επανάληψη του Shinpiden προτείνεται να είναι μειωμένα. 

1). Online Επανάληψη του Shinpiden (ελάχιστο 15 ώρες) 
i). Η online επανάληψη του βαθμού Shinpiden με τον Inamoto Hyakuten Sensei, διεξάγεται σε 2 ½ (δύομιση) Σαββατοκύριακα, 9πμ - 12μμ, ώρα Κυότο, Ιαπωνίας. Τα Σαββατοκύριακα απέχουν μεταξύ τους το ελάχιστο 2 μήνες

Shoden & Chuden:     6 ώρες σε 2 ημέρες 
Okuden:                       6 ώρες σε 2 ημέρες
Shinpiden:                   3 ώρες (εξάσκηση Reiju, Ερωτήσεις & Απαντήσεις) 

Τα δίδακτρα για τα 6ωρα κοστίζουν όσο και τα online Refreshers, ενώ τo 3ωρο κοστίζει το μισό.

ii). Όταν η online επανάληψη γίνεται με πιστοποιημένους KRD Shihan, η διάρκεια, οι ώρες, και το κόστος της εκπαίδευσης ορίζονται από τους Shihan. Η επανάληψη του Shinpiden έχει μειωμένο κόστος. Οι ώρες διδασκαλίας μπορεί να είναι παραπάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο.

2). Επανάληψη του Shinpiden Ζωντανά/από κοντά (ελάχιστο 18 ώρες) 
i). Η επανάληψη με τον Inamoto Hyakuten Sensei έχει διαρκεί 4 ημέρες. 
ii). Η επανάληψη με πιστοποιημένους KRD Shihan πρέπει να είναι 18 ώρες το ελάχιστο. Η διάρκεια, οι ώρες, και το κόστος της εκπαίδευσης ορίζονται από τους Shihan. Οι ώρες διδασκαλίας μπορεί να είναι παραπάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο. 

Προτιμότερο είναι η επανάληψη του Shinpiden να γίνεται ζωντανά/από κοντά. Όταν, ωστόσο, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε, εναλλακτικά, η επανάληψη μπορεί να γίνει online.

Σύμφωνα με τον κανονισμό KRD, δεν επιτρέπονται Reiju από απόσταση, επομένως στην online εξάσκηση Reiju, οι μαθητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν π.χ. ένα μαξιλάρι (ή κάτι ανάλογο) πάνω σε μια καρέκλα και να ακολουθούν την καθοδήγηση του/της δασκάλου-ας τους. 

Όπως πάντα, συστήνεται όλοι-ες οι δάσκαλοι-ες KRD να συμμετέχουν ετήσια σε online Refresher για την ανανέωση τους. Τα οnline Refreshers για τον βαθμό Okuden και πάνω, δεν είναι το ίδιο με την online επανάληψη ολόκληρου του βαθμού Shinpiden. Τα Refreshers γενικά σκοπό έχουν την ανανέωση και την υπενθύμιση της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας και δεν οδηγούν σε πιστοποίηση Shihan. 

*** Από το 2018 έως σήμερα (2023) έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην εκπαίδευση Δασκάλων. Μέχρι το 2018 αρκούσε η ολοκλήρωση ενός και μόνο 3-ήμερου σεμιναρίου Shinpiden για την πιστοποίηση των Shihan. Από το 2018, και με σκοπό την καλύτερη κατάρτιση, υπάρχουν 2 επίπεδα Δασκάλων: Υποψήφιοι Δάσκαλοι (όσοι παρακολούθησαν τον βαθμό Shinpiden μια φορά) και Πιστοποιημένοι Shihan (όσοι παρακολούθησαν τον βαθμό Shinpiden δύο φορές). Τον Απρίλιο 2022 εισήχθηκαν (δοκιμαστικά) τα επιπλέον επίπεδα Kyoshi <1>, Kyoshi <2> και Shihan-dai, ωστόσο αυτά έπαψαν να ισχύουν στις 23 Ιουλίου 2023, οπότε και επανήλθαν τα 2 επίπεδα Δασκάλων (Υποψήφιοι Δάσκαλοι, Πιστοποιημένοι Shihan).

---------------------
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή κάθε δάσκαλος-α χρεώνει τις δικές του/της τιμές, παρακαλείστε να ρωτήσετε τον/τη δασκάλα που σας ενδιαφέρει για το κόστος των μαθημάτων. Ευχαριστούμε.